Contact
Leefrente belettering op een raam

Antwoorden voor kopers

De registratierechten en notariële kosten zijn gelijk aan die van een reguliere aankoop. Deze aankoopkosten worden berekend op de normale verkoopwaarde van de volle eigendom.

U kan een simulatie van deze kosten opmaken op www.notaris.be

Jazeker! De verkoper heeft als hoofdverplichting het goed te leveren. Indien enkel de naakte eigendom wordt verkocht heeft de vruchtgebruiker de verplichting om het goed te onderhouden, in stand te houden en de bestemming ongewijzigd te laten. Doet hij dit niet kan de overeenkomst ontbonden worden.

De koper van de naakte eigendom heeft bovendien een jaarlijks bezoekrecht om de staat van het goed te controleren. Partijen kunnen in overleg steeds hierover bijkomende afspraken maken.

U hoeft geen belastingen te betalen op de ontvangen lijfrente indien de renteplichtige een privé persoon (een particulier) is. De rente is slechts de uitbetaling, in schijven, van de verkoopprijs. Indien de koper rechtspersoon is wordt u echter wel belast op de ontvangen rente. Er kan echter worden afgesproken om dit nadeel te compenseren.

De vruchtgebruiker -hij of zij die het genot heeft van de woning en van de inkomsten die uit deze woning kunnen voortvloeien- moet het belastbaar inkomen van de woning aangeven. De naakte eigenaar wordt niet beschouwd als de fiscale eigenaar van de woning. Men kan echter hier contractueel van afwijken.

Ja. Als houder van het eigendomsrecht kan u steeds uw eigendom verkopen. Wel dienen de aangegane verplichtingen verder gezet te worden door de nieuwe koper zodat de oorspronkelijke verkoper gevrijwaard is in zijn rechten.

Antwoorden voor verkopers

In theorie is er geen minimum- noch maximumleeftijd om te verkopen op lijfrente. Echter wordt de lijfrente steeds in functie van de normale levensverwachting berekend. In de praktijk is verkopen op lijfrente interessant vanaf de leeftijd van 65 jaar doch kan dit steeds vroeger op voorwaarde dat deze beperkt is in tijd.

De verkoper die zich het vruchtgebruik behoudt moet instaan voor alle onderhoudsherstellingen buiten de grove herstellingen.

Zo moet de vruchtgebruiker de woning schilderen, deuren of vensters herstellen, dak- en vloerherstellingen uitvoeren… Indien de vruchtgebruiker verzuimt om deze herstellingen uit te voeren en deze leiden tot grove herstellingen door zijn nalatigheid, dan zijn deze ook voor zijn rekening. Hij moet met andere woorden het goed “in stand houden”.

De vruchtgebruiker draagt eveneens alle gewone en jaarlijkse lasten zoals de belastingen, premies tot voor verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed.

Let wel, over de kostenverdeling en het dragen van de lasten kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zelf afspraken maken.

Het boeket is een som geld, een voorschotkapitaal, dat de verkoper ontvangt bij het verlijden van de akte. Doorgaans bedraagt het boeket 10 à 20 % van de waarde in volle eigendom. Het boeket heeft belangrijke gevolgen op de uitkomst van de overeenkomst.

Ja! De verkoopovereenkomst voorziet enerzijds dat er hypotheek wordt genomen ten voordele van de verkoper zodat deze een bevoorrechte schuldeiser wordt. Anderzijds wordt in de overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindingsclausule voorzien zodat bij niet-betaling de woning teruggaat naar de onbetaalde verkoper. Het ontvangen boeket en rente blijven behouden.

Het boeket ontvangt u bij het verlijden van de authentieke akte. Bij de eerste van de maand daaropvolgend ontvangt u de eerste rente op uw financiële rekening zoals bepaald door ons kantoor.

Uiteraard. Indien de verkoper zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden en dus ervoor koos om in de woning te blijven wonen kan hij ofwel de woning verhuren en hieruit de inkomsten verkrijgen of verzaken aan zijn vruchtgebruik. In dit geval zal een bijkomende rente of een éénmalige premie worden uitbetaald ter compensatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit gebeurt doorgaans bij middel van een onderhandse akte.

Ja. De lijfrente welke de rentegenieter maandelijks ontvangt wordt eens per jaar aangepast aan de gezondheidsindex.

De rechten en verplichtingen van de koper(s) gaan over naar zijn/hun erfgenamen – rechtsopvolgers.

Zij erven dus de tegoeden maar ook de schulden (bvb. De openstaande lijfrente).

Zij zullen dus ook moeten instaan in hun plichten als naakte eigenaar.

Neen. Bij overlijden van één van de verkopers zal de maandelijkse rente niet verminderd worden, tenzij anders bedongen in de verkoopovereenkomst. De rente zal dus in zijn geheel verder worden uitbetaald aan de overlevende rentegenieter tot zijn overlijden of verstrijken van de bedongen maximum duurtijd.

U hoeft geen belastingen te betalen op de ontvangen lijfrente indien de renteplichtige een privé persoon (een particulier) is. De rente is slechts de uitbetaling, in schijven, van de verkoopprijs. Indien de koper rechtspersoon is wordt u echter wel belast op de ontvangen rente. Er kan echter worden afgesproken om dit nadeel te compenseren.

De verkoop op lijfrente heeft geen invloed op verworven sociale voordelen, premies, enz. Geniet u echter van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan de verkoop van een onroerend goed in het algemeen invloed hebben op deze uitkering. Bij een verkoop op lijfrente is de levensverwachting bepalend hierin.

een handdruk

Interesse in leefrente? Bezoek onze contactpagina en laat ons weten hoe we je kunnen helpen!

Contacteer ons

© 2023 Leefrente

BIV België Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Luxemburgstraat 16/B 1000 Brussel - Onderworpen aan de deontologische code van het BIV